اطلاعيه برداشت

كشاورز محترم

با عرض خسته نباشيد به شما كشاورز پر تلاش كه حاصل زحمات يكساله خود را برداشت مي كني

در برداشت با كمباين به نكات زير توجه فرماييد تا زحمات خود و سرمايه ملي را كه با جان و دل پروراندي بيهوده تلف نگردد:

1-  از كمباينهايي استفاده نماييد كه توسط اپراتور ماهر كمباين هدايت مي گردد.

2-  از كمباينهايي استفاده نماييد كه برچسب معاينه فني را دارا مي باشند.

3-  از كمبايندار بخواهيد كه تنظيمات كمباين را در ورود به مزرعه شما انجام داده و كمباين (الك ها – كاهپران-نقاله انتقال و ...) را كاملا تميز كند.

4-  مقدار ريزش را كنترل كنيد و از كمبايندار بخواهيد پس از برداشت يك رديف از مزرعه مجددا كمباين را تنظيم نمايد.

5-  به هيچ عنوان از كمبايندار نخواهيد كه از كاه جمع كن استفاده نمايد زيرا باعث افزايش كنترل نشده تلفات دانه مي شود.

6-  در صورت نياز از كارشناسان جهاد كشاورزي جهت نظارت بر برداشت استفاده نماييد.

 

تنها شما مي توانيد كمبايندار را مجاب به انجام صحيح تنظيمات و حفظ سرمايه خود نماييد.

 

واحد مكانيزاسيون-مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فراهان

برداشت 93