مدارک لازم برای صدور پروانه شناسایی رانندگان حرفه ای تراکتور

مدارک لازم برای صدور پروانه شناسایی رانندگان حرفه ای تراکتور


1- راننده باید زیر 60 سال سن داشته باشد

2- داشتن گواهی نامه تراکتور

3- ارائه مدرک تعمیر و نگهداری تراکتور از مرکز فنی و حرفه ای استان

4- اسناد تراکتور به نام راننده باشد.

5- عمر تراکتور حداکثر 15 سال

6- تاییدیه شورای روستا (فرم)

7- لیست کارکرد راننده حرفه ای (فرم)

حداکثر زمین کشاورزی راننده نباید بیش از 5 هکتار باشد.